csorvastortenete
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Szólj hozzá
 
Egy kép - egy történet
 
Csorvási évfordulók 2011
 
Csorvási évfordulók 2012
 
Honlap
 
Ki tud róla?
 
Testvértelepülési kapcsolataink
 
kiadványok
 
Kapcsolat
 
Békés megye hadtörténete
 
Csorvási Oklevéltár
 
Csorvási Kastélyok-kúriák
 
HONSZ Csorvási Szervezete 1932
 
Alapsszabály 2. rész

Tartalom

 

g.)   aktív részvétel az egyesületi célok eléréséért az egyesületi tevékenységi körök keretében;
h.)   az elvállalt munka, feladat legjobb tudással történő elvégzése.
 (26) A támogató és a tiszteletbeli tagok jogaira és kötelességeire a rendes tagok jogai és kötelességei vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy nem választhatnak másokat tisztségre, illetőleg tisztségre nem választhatók, valamint a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, köteles azonban az Alapszabályt betartani.
A pártoló és egyéb jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt az Egyesület tevékenységében. 
 (27) A tagdíj kategóriákat és azok mértékét csak a Közgyűlés állapíthatja meg és módosíthatja. Nem számít módosításnak és ezért az Elnökség határozatával végrehajtható évenként a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos évi inflációs rátájának figyelembe vételével a megfelelő korrekció. Ha 3 évig nem történt ilyen korrekció, akkor ismét csak közgyűlési határozattal módosítható a tagdíj.
 
IV. SZERVEZETEK ÉS MŰKÖDÉSÜK
(28) Az Egyesület szakmai tevékenységét - később megalakítandó - szakági vagy területi szervezetek útján is végezheti. Amennyiben e szervezetek a későbbiekben – önszerveződés alapján – megalakulnak, úgy a közgyűlés köteles az Egyesület alapszabályának a szervezeti felépítésre vonatkozó rendelkezéseit módosítani. 
 (29) Az Egyesület operatív, adminisztratív munkáját a Titkár végzi. A Titkárt az Egyesület tagjaiból az Elnök javaslatára a Közgyűlés választja határozatlan időre.
 (30) A Titkár felett a felügyeleti jogot az Elnök gyakorolja. A Titkár ideiglenes, vagy hiánya, vagy akadályoztatása esetén az operatív, adminisztratív feladatokat közvetlenül az Elnök végzi.
 (31) A Titkár legfontosabb feladatai, különös felelőssége az Egyesület tevékenységének egészét tekintve:
a.)   a törvényesség biztosítása a pénzügyek, számlarend területén;
b.)   a törvényesség és eredményesség biztosítása az Egyesület vállalkozásainál;
c.)   az Egyesület dokumentumainak archiválása törvényesen, rendben;
d.)   az ÜSz keretében a gazdálkodás, pénzkezelés, vállalkozás és a Titkárság működésére vonatkozó ügyrendek kidolgozása és az Elnökség elé való terjesztése jóváhagyásra;
e.)   munkáltatói jogkör gyakorlása a Titkárság alkalmazottai fölött;
f.)   napi ügyek irányítása, intézése;
g.)   éves költségvetés, valamint az éves mérleg elkészítése és jóváhagyásra az Elnökség elé terjesztése;
h.)   közhasznúsági jelentések elkészítése;
i.)    az önálló számlával rendelkező szervezetek gazdálkodásának felügyelete, költségvetési összehangolása, az erre vonatkozó ÜSz betartásának ellenőrzése.
 (32) A közhasznú szervezetként való működés legfontosabb feltételeit az Egyesület Elnöksége az alábbiak szerint biztosítja:
a.)   vezeti a „Határozatok tára”-t, mint nyilvántartást, amelyből a Közgyűlés és az Elnökség döntései (azok időpontja, tartalma, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya) megállapíthatóak;
b.)   a fenti döntéseket 30 napon belül írásban, igazolható módon az érintettek tudomására hozza, oly módon, hogy az érdekeltek írásbeli értesítése mellett az Egyesület székhelyén lévő – bárki által hozzáférhető – hirdetőtáblán 60 napig kifüggeszti;
c.)   az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett, írásban bejelentett kérelme esetén, 8 nappal előre egyeztetett időben bárki betekinthet;
d.)   közhasznú tevékenységének eredményeit, közhasznú szolgáltatásait nem egyesületi tag is igénybe veheti;
e.)   az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt céljainak elérésére fordítja;
f.)   az Egyesület választott országos vezetőinek, támogatóinak, ezek hozzátartozóinak - bárki más által igénybe vehető juttatások, szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatást nem szolgáltat;
g.)   az Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki beletekinthet, illetve abból saját költségére másolatot kérhet;
h.)   az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléséről tájékoztatja a nyilvánosságot oly módon, hogy a székhelyen – bárki által hozzáférhető – hirdetőtáblán kifüggeszti a működésről, a vagyoni helyzetről szóló beszámolókat, illetőleg a szolgáltatás igénybevételi módjára vonatkozó tudnivalókat, adatokat;
i.)    a fent említett hirdetőtáblán közzéteszi az Egyesület közhasznúsági jelentését;
j.)    az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait Csorvás Város Önkormányzata Hirdetőtábláján helyezi el (Polgármesteri Hivatal, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.).
 
V. KÖZGYŰLÉS
 
 (33) Az Egyesület legfontosabb, legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. Döntéseit határozatok formájában hozza, amelyet 30 napon belül a bíróságon bármely érintett megtámadhat.
 (34) Évente legalább egyszer évi rendes Közgyűlést kell összehívni. Közgyűlést kell összehívni, ha azt meghatározott témakör(ök)ben a tagok 30%-a, írásban kéri az Elnökségtől.
 (35) A Közgyűlés hatáskörébe vonhat bármilyen egyesületi kérdést, de kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
a.)   az Alapszabály megállapítása, módosítása;
b.)   az elnökségi tagoknak, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
c.)   az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, éves beszámolóinak, jelentésének elfogadása;
d.)   a közhasznúsági jelentés és az éves költségvetési előirányzat elfogadása;
e.)   a tagdíjak megállapítása;
f.)   az Egyesület más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülésének, szövetségekbe való be-illetve kilépésének kimondása, meghatározása;
g.)   a gazdálkodásról szóló mérlegbeszámoló (közhasznú szervezet éves beszámolója) jóváhagyása;
h.)   az Egyesület feloszlásának kimondása;
i.)    döntés az Elnökség határozatai ellen történő fellebbezések ügyében.
A Közgyűlés az éves beszámolóját nyílt szavazással az erről lefolytatott vitát követően kell jóváhagyni. A közgyűlési döntés előtt a Felügyelő Bizottság bármely tagjának a beszámolóra vonatkozó nyilatkozatát be kell szerezni. 
 (36) A Közgyűlés munkájának alapelvei:
a.)   a tagokat a napirenddel együtt a Közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal korábban írásban kell meghívni;
b.)   a Közgyűlés írásos beszámolóit közzé kell tenni, illetve a meghívóval együtt 15 nappal korábban minden taghoz el kell juttatni;
c.)   a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagok több, mint fele megjelenik azon. Határozatképtelenség esetén az összes tagnak újból meghívót kell küldeni, mely tartalmazza az újbóli összehívás időpontját, ami 8 napon belül történik, változatlan napirenddel. Újbóli összehívásnál a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes a Közgyűlés, ezt a körülményt az eredeti közgyűlés meghívójának is tartalmaznia kell.
d.)   a Közgyűlés nyilvános, a részvétel feltételeit a (46) pont rögzíti;
e.)   a Közgyűlés határozatait - kivéve az f) pontban foglaltakat - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt;
f.)   a tagok 1/3-ának kérésére az elnök zárt ülést illetve titkos szavazást rendelhet el abban az esetben, ha azt személyiségi jogok védelme, vagy az adatvédelem indokolja. Zárt ülésen csak a tagok vehetnek részt. Titkos szavazás során, szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig döntés nem születik;
g.)   a tisztségviselőket az alakuló ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell megválasztani. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
h.)   a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, határozatait nyilvánossá kell tenni.
 
(37) A Közgyűlés nyilvános, amelyen részt vehet:
a.)   minden egyesületi tag, valamint meghívott megfigyelőként (érvényes tagsági igazolvánnyal, illetve meghívóval), hozzászólási joggal
b.)     bárki érdeklődő, megfigyelőként. 
(38) A Közgyűlést – ezt legalább 15 nappal megelőzően és a napirend közlésével - az Elnökség által meghatározott időpontra és napirenddel az elnök hívja össze és felel azért, hogy a Közgyűlés  az Alapszabályban meghatározottak szerint rendezzék meg.
VI. AZ ELNÖKSÉG
 (39) Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseletiszerve.
 
(40) Az Elnökség tagjai: az elnök, és a Közgyűlés által választott 4 elnökségi tag.
 
(41) Az Elnökség minden olyan kérdésben dönt, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe. Az Elnökség kiemelt feladat és felelősségi körei az alábbiak:
a.)   tagfelvételi kérelmek elfogadása, kizárási határozatok hozása;
b.)   döntés a területi és szakmai szervezetek elleni fellebbezési ügyekben,
c.)   döntés az Egyesület tevékenységének, működésének általános alapvető fontosságú kérdéseiben, kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket; 
d.)   egyesületi programok, akciók céljainak meghatározása;
e.)   az Egyesület külső kapcsolatrendszerének meghatározása, a kapcsolatok irányítása;
f.)   Közgyűlések összehívásának előkészítése, napirendjének meghatározása, dokumentumainak véleményezése;
g.)   az Elnök kinevezi, vagy felmenti a titkárt, jóváhagyja a vele kötendő munkaszerződést, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;
h.)   kidolgozza, jóváhagyja, módosítja az ÜSz-t, jóváhagyja az ÜSz keretében megfogalmazott szervezeti, testületi és működési ügyrendeket, így saját ügyrendjét is. (Ez alól kivétel a Felügyelő Bizottság, amely maga hozza létre és hagyja jóvá ügyrendjét.)
i.)    az Elnök jóváhagyja az alelnökök által létrehozott bizottságokat és azok összetételét;
j.)    a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyesületi kitüntetések, díjak és címek alapítása és adományozása a Díjbizottság előterjesztésének figyelembevételével;
k.)   alapítvány létrehozása, alapítványhoz való csatlakozás eldöntése;
l.)    vállalkozások alapítása, vállalkozásba történő beszállás (kiszállás) eldöntése;
m.) az egyesületi gazdálkodás nagy fontosságú, általános problémáinak kezelése, alapvető gazdálkodási döntések meghozása;
n.)   a Titkárság javaslatainak, véleményének megtárgyalása, tőle vélemény, állásfoglalás kérése az egyesületi programok kidolgozásához;
o.)   gazdálkodás az Egyesület vagyonával,
p.)   létrehoz, (illetve megszűntet) bizottságot, klubokat olyan időszakos vagy folyamatosan végzendő feladatra, amely az Egyesület tevékenysége szempontjából fontos, meghatározó, s kinevezi ezek elnökét, felügyeli munkájukat.
 
(42) Az Elnökség működésének alapelvei:
a.)   Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze, legalább félévenkénti gyakorisággal, írásban a napirend közlésével.
b.)   Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 fő jelen van.
c.)   Az Elnökség határozatait, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
d.)   Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.
e.)   Ha csak három elnökségi tag van jelen, az Elnökség határozatképes, de csak egyetértésben hozhatnak döntést.
f.)   Az Elnökség ülései nyilvánosak, megfigyelőként bárki részt vehet, de szót csak az kaphat, akinek az elnök azt megadja.
 
VII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
 
(43) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
·  a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé;
·  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
 
Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 
(44) A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, elnökét maga választja meg tagjai sorából, ügyrendjét maga határozza meg. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja
·  az Egyesület elnöke,
·  az, aki tagja az Elnökségnek,
·  aki az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
·  aki az Egyesület cél szerinti juttatásában részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást
·    illetve a fenti személyeknek közvetlen hozzátartozója.
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
(45) Minden rendes tag, szervezet, vezető testület (az utóbbiak hivatalos és szabályos szervezeti, illetve testületi döntés formájában) fordulhat a Felügyelő Bizottsághoz, kérheti az általa törvénytelennek, szabálytalannak, az Egyesület hírnevére, jövőjére döntő mértékben negatívan ható ügynek a kivizsgálását. A Felügyelő Bizottság maga dönti el, hogy a vizsgálatot elvégzi-e. Elvégzett vizsgálata eredményéről a Felügyelő Bizottság tájékoztatja az ügyben érintett személyeket, szervezeteket, testületeket valamint az Elnökséget, majd a következő Közgyűlést. Ha intézkedésre van szükség a törvénytelenség, szabálytalanság, etikátlanság megszüntetésére, annak tartalmát és módját pontosan meghatározza.
 
(46)A Felügyelő Bizottság működésének alapelvei:
a.)   A Felügyelő Bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, évenkénti gyakorisággal, írásban a napirend közlésével.
b.)   A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon 2 tag jelen van.  
c.)   A Felügyelő Bizottság határozatait, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az ülésen 2 tag van jelen, az ülés határozatképes, de csak egyetértésben hozhatnak döntést.
d.)   A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet.    
 
VIII. AZ EGYESÜLET VÁLASZTOTT  TISZTSÉGVISELŐI
 
(47) Az Egyesület testületei és tisztségviselői - akiket a Közgyűlés választ meg - a következők:
a.)   az Egyesület elnöke;
b.)   az Elnökség tagjai (4+1 fő);
c.)   a Felügyelő Bizottság tagjai (3 fő);
 
(48) A tisztségviselők mandátuma 5 évre szól, ennek leteltét követően újra választhatóak. A leköszönő tisztségviselő reszortját 30 napon belül át kell adni az újonnan megválasztott tisztségviselőnek.
 
(49) Az országos tisztségviselők ki- és megválasztásánál és az általuk hozandó határozatoknál figyelembe kell venni az 1997. évi CLVI. törvény 8.§ (1) és (2) bekezdésben és a 9.§ (1) és (2). bekezdésében, valamint az 1989. évi II. tv. 8. §-ban írott összeférhetetlenségi szabályokat:
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. 
 
(50) A tisztségviselőkre - lásd (57) a g pontjait – a Közgyűlés tesz javaslatot.
 
(51) Az Elnökség egyes tagjait az Elnök javaslatára, bizonyos szakterületek irányításával és felügyeletével lehet megbízni. A Közgyűlés hosszú távú, állandó, legalább - az adott választási ciklusra szóló megbízást adhat. Az Elnökség rövidebb távú, ideiglenes megbízásokra kér fel. Az így megbízott elnökségi tagokat az alelnöki cím (például: technikai alelnök, tudományos alelnök, ifjúsági alelnök, stb.) illeti meg. Az alelnökök az Elnökség jóváhagyásával bizottságokat hozhatnak létre és működtethetnek.
 
(52) Az Egyesület elnökének feladat- és felelősségi körei:
a.)   az elnök képviseli, jegyzi az Egyesületet, annak nevében kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet;
b.)   az Elnökség döntése alapján összehívja a Közgyűlést és felelős annak Alapszabály szerinti lebonyolításáért. Felelős a közgyűlési beszámoló elkészítéséért.
c.)   előkészíti és összehívja az Elnökség üléseit, elnököl azokon és felelős az Elnökség Alapszabálynak és ügyrendjének megfelelő működéséért;
d.)   ellenőrzi a közgyűlési határozatok, az elnökségi döntések betartását, megvalósulását;
e.)   az Elnökség felhatalmazása alapján gyakorolja a munkáltatói jogkört a Titkár fölött;
f.)   felelős az Egyesület törvényes és Alapszabály valamint az Ügyrendek és Szabályzatok szerinti működéséért.
 
a.       Az Elnök - esetenként, rövid ideig tartó akadályoztatás esetén - részleges, vagy teljes jogkörét az Elnökség valamelyik tagjára átruházhatja. 
 
IX. Az Egyesület pénzügyi szabályai
(53) Bevételek és kiadások
a)      Az egyesület működését a tagdíjakból és egyéb bevételekből finanszírozza. Egyéb bevételi forrás lehet:
  • pályázatokon elnyert pénzösszegek
  • az egyesület javára teljesített önkéntes befizetések
  • az egyesület által elszámolt betéti kamat, árfolyamnyereség, hozam
  • önkormányzati támogatás
  • egyéb gazdasági szervezetek támogatása
  • külföldi támogatás
  • egyéb pénzbeli adomány, vagy tárgyi adomány értékesítéséből származó bevétel.
  • tanácsadói szakértői díjak, sikerdíjak
  • egyéb szolgáltatások nyújtásából adódó díjak
b)      Az Egyesület számára felajánlott tárgyi adományok felhasználásáról az Elnökség jogosult dönteni.
c)      Az Egyesület bevételi forrásaiból a működési költségeken túl a megfogalmazott célok érdekében a tevékenységi körében szereplő programok szervezését, esetleg más szervezetekkel való együttműködésben ilyen profilú programok támogatását finanszírozza.
d)      Az Egyesület gazdálkodásáról az évente összehívott Közgyűlés dönt. Ez a fórum jogosult a költségvetési terv és irányelvek, valamint az előző évi pénzügyi beszámoló elfogadására.
e)      Az Egyesület gazdálkodásának rendjét részletesen a szervezet Utalványozási és Házipénztár-szabályzata szabályozza.
f)       A gazdálkodást a Felügyelő Bizottság felügyeli.
(54) Gazdálkodás
a)   A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
b)   Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok által önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, valamint szolgáltatásokért nyújtott díjakkal gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
c)   A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
d)   Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
e)   Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után- vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
 
X. Záró rendelkezések
a). A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben foglaltak az irányadók.
b). Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Közgyűlés a 2008/1.számú határozatával fogadta el.
c). Az Egyesület első tisztségviselőinek listája (2007/2 és 2007/3 határozat) az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.
 
 
 
 
Csorvás, 2008. január 22.
 
 
 
 
 
      ……………………….
                                                                                                                  Kasuba István
                                                                                                                        Elnök
 
                         
 
 
 
Pontos idő
 
Ennyien láttak minket
Indulás: 2010-12-27
 
Képtár
 
Csorvási Helytörténeti Gyűjtemény
 
Mások írták
 
Pro Urbe Csorvás Egyesület
 
A hónap verse
 
Csorvás Díszpolgárai
 
Csorváson születtek
 
Csorváson éltek
 

FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár – FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!