csorvastortenete
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Szólj hozzá
 
Egy kép - egy történet
 
Csorvási évfordulók 2011
 
Csorvási évfordulók 2012
 
Honlap
 
Ki tud róla?
 
Testvértelepülési kapcsolataink
 
kiadványok
 
Kapcsolat
 
Békés megye hadtörténete
 
Csorvási Oklevéltár
 
Csorvási Kastélyok-kúriák
 
HONSZ Csorvási Szervezete 1932
 
Alapszabály

 

 

 

 PRO-URBE CSORVÁS EGYESÜLET

alapszabálya

 

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK:

 

I.        ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II.       AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE

III.     EGYESÜLETI TAGSÁG

IV.     SZERVEZETEK ÉS MŰKÖDÉSÜK

V.      KÖZGYŰLÉS

VI.     ELNÖKSÉG

VII.    FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

VIII.   AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁRÓl 

 

 

 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1)    Az Egyesület neve: Pro Urbe Csorvás Egyesület

         (Városvédő – Szépítő – Kulturális Közhasznú Egyesület)

(2)    Az Egyesület székhelye: 5920 Csorvás, Petőfi u. 12

        Az Egyesület levelezési címe: 5920 Csorvás Hunyadi u. 11

(3)    Az Egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság egészére kiterjed és együttműködik hasonló témakörrel foglalkozó más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel.

 (4)   Az Egyesület pecsétje: köriratban Pro Urbe Csorvás Egyesület

 (5)   Az Egyesület önálló jogi személy, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely az 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai szerint közhasznú szervezetként működik.

 (6)   Az egyesület vezető testületei: Közgyűlés, Elnökség

7)     Az Egyesület alapítási éve: 2007.

 (8)   Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

 (9)   Az Egyesület képviseletét az elnök önállóan látja el. Bankszámla felett való rendelkezéshez két képviseleti joggal felruházott elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

 (10) Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tagdíjakból és egyéb bevételekből fedezi a céljai elérése érdekében végzett tevékenységek költségeit. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 (11) Az Egyesület vezető szervének – mely alatt a közgyűlés és az elnökség értendő - határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki. vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

·   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül

·   bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 (12) Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

 (13) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. II. törvényben, és az 1997. CLVI. törvényben megfogalmazottak az irányadók.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE

14, Az egyesület tartós közérdekű célja:

 

a)  A Pro Urbe  Csorvás  Egyesület azért jön létre, hogy Csorvás városa kulturális, hagyományőrző, tevékenységét segítse, illetve nemzetközi kapcsolatait erősítse, az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket támogassa.

 

b)  Az Egyesület általános célja. Csorvás városa  múltjának feltárását segíteni, a még fellelhető tárgyi emlékeket megmenteni, a község múltját bemutató gyűjteményt kialakítani.

 

c)  Csorvás népeinek nemzetiségeinek sorsát segíteni, különös tekintettel a roma lakosság helyzetére.

 

d) Mivel Csorvás város a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok egyik bázisa (Mozgáskorlátozott fiatalok Otthonháza, Autista fiatalok otthonháza található a városban) ezen rétegek sorsát, mindennapi életvitelül, munkához, jövedelemhez jutásuk segítését, kultúrához való hozzáférését kívánja segíteni az egyesület.

 

e) Az egyesületen belül tevékenykedik a Csorvás - Uzon Baráti Kör. A kör célja a székelyföldi Uzon település lakói és Csorvás város lakói közötti személyes barátság elmélyítése. A későbbiek folyamán a többi testvértelepüléssel, annak lakóival hasonló baráti kapcsolat kiépítése.

f) Az egyesület segít Csorvás város turisztikai lehetőségeinek propagálásába, turistákat vonzó események, rendezvények szervezésében.

 

Részletes tevékenység:

 

-          Ennek során a még fellelhető tárgyi eszközök, fényképek, iratok, könyvek megvásárlása, másolása, ásatások kezdeményezése, ezek anyagi támogatása.

 

-          A levéltárakban, könyvtárakban található Csorvás községgel kapcsolatos okmányok, iratok másolása, rendszerezése.

 

-          Ezen kutatások anyagi támogatása, kiadások útiköltségek térítése.

 

-          A gyűjtött tárgyak restaurálását, állagmegóvását segíteni.

 

-          Helytörténeti kiadványok szerkesztésének technikai feltételeit megteremteni.

 

-          Helytörténeti kiadványok kiadását segíteni.

 

-          Csorvás népművészeti és hagyományőrző egyesületeinek, csoportjainak támogatása.

 

-          A Csorváson élő nemzetiségek múltjának feltárása, identitástudatuk megőrzésének segítése.

 

-          Jeles Csorvási történeti évfordulók megünneplése, ehhez kapcsolódó kiállítások, rendezvények támogatása, szervezése.

 

-          Helytörténeti gyűjtemény, esetleg, múzeum lehetőségének a megteremtése, illetve ennek elősegítése.

 

-          Az alapítókat az Egyesület létrehozásakor az a szándék is vezette, hogy a város soknemzetiségű lakosságának a múltját segítsen megismertetni, ennek érdekében a kisebbségek nyelvén történő előadások szervezését, kisebbségi önkormányzatok hasonló jellegű anyanyelvi munkáinak, anyanyelvi rendezvényeinek a támogatását tűzi ki célul. .

 

-          Csorvás város testvértelepüléseinek a népeivel, annak magyar és más anyanyelvű lakosságával történő kulturális, sport és egyéb kapcsolatok támogatása.

 

-          Csorvás kulturális életének sokszínűségét, ennek megőrzését, bővítése.

 

-          Csorvás városban élő tehetséges, művészetekben, kulturális életben sikereket elérő fiatalok képzésének segítése, támogatása, fellépési lehetőségek biztosítása.

 

-          munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csorvási rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, szaktanácsadások szervezése.

 

-          Sajátos nevelési igényű csorvási fiatalok képzésének a segítése.

 

-          Környezetvédelem, állat és növényvédelem tekintettel Csorvás növény ritkaságára az Erdélyi Héricsre, valamint állat ritkaságára a földi kutyára.

 

-          Az idegenforgalom, és vidéki turizmus keretei között a város értékeinek propagálása.

 

-          Szeretnénk a kapcsolatot fenntartani a csorvási születésű, de már az ország és a világ különböző tájain élő, magukat csorvásiaknak valló személyekkel.

 

Mindezeket, a terveket kívánja az Egyesület finanszírozni, ezért nyitott, hogy ahhoz adományaival bárki csatlakozhasson, aki az egyesület céljaival egyetért.

 

        15, Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ alapján az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

  

a)      tudományos tevékenység, kutatás, publikálás;

b)      nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

c)      kulturális tevékenység;

d)      kulturális örökség megóvása;

e)      műemlékvédelem;

f)       természetvédelem, állatvédelem;

g)      környezetvédelem;

h)      a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;

i)        euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi - elsősorban európai – kulturális kapcsolatok kiépítése és ápolása;

j)        munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése;

k)      regionális együttműködés és programszervezés.

 

16, Az Egyesület egyéb tevékenységeket is végez:

 

a)      támogatja az Egyesület, illetve tagjai tevékenysége során keletkező szellemi alkotásokat és azok jogvédelmét;

b)      tudományos és szakmai konferenciákat, tanácskozásokat szervez;

c)      szakfolyóiratokat, kiadványokat (hagyományos és nem hagyományos információhordozókba is) szerkeszt, kiad, terjeszt, illetve gyűjt;

d)      képviseli a tagok érdekeit a különféle szervezetekben, kamarákban, ezekkel a szervezetekkel konkrét programokban együttműködik;

e)      kitüntetések, díjak, ösztöndíjak adományozásával és adományozására tett javaslataival segíti tagjai szakmai elismerését;

f)       céljai érdekében alapítványt hoz létre, alapítványokban vesz részt.

III. EGYESÜLETI TAGSÁG

(17)  Az Egyesület négy tagsági formát különböztet meg (zárójelben a hozzátartozó tagdíj összege):

a)      Rendes tagság: magánszemély (1000 Ft/év), jogi személy (5.000.-Ft/év);
Jogi személyek valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei az erre kijelölt képviselőjükkel vesznek részt az Egyesület tevékenységében. Támogatásuk módjáról, tartalmáról írásos megállapodást kötnek az Egyesülettel, akit az Elnök képvisel;

b)      Pártoló (támogató) tagság – magánszemély és jogi személy egyaránt lehet
- (minimum 5.000. Ft/év, illetőleg efelett , a tagsági viszony egyéni megállapodással jön létre, melyet az Elnök által képviselt Egyesülettel kötnek, s melyről az Elnökség dönt); 

c)      Tiszteletbeli tagság (0 Ft/év):

Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes személy, aki szakmai eredményeivel és/vagy az Egyesületért végzett kiemelkedő tevékenységével erre a címre rászolgált és azt számára az Elnökség adományozta.

d)      Alapító tag (1000 Ft/év)

Az Egyesület alakuló közgyűlésén alapító tagként belépők.

(18)  Az Egyesület rendes tagja lehet az a nagykorú magyar állampolgárságú személy, aki:

a.)   elfogadja az Egyesület alapszabályát, céljaival egyetért;

b.)   tagságát írásban kéri;

c.)   jelentkezéséről az Elnökség a következő elnökségi ülésen elfogadólag dönt;

d.)   a számára esedékes tagdíjat fizeti.

(19)  Tiszteletbeli tag cím kivételesen adományozható olyan külföldi állampolgárnak is, aki

a.)   nemzetközi elismertségű szakmai hírével hozzájárul az Egyesület jó hírének növeléséhez;

b.)   hosszabb időn keresztül eredményesen tevékenykedett az Egyesületért, az egyesületi célok megvalósításáért.

 (20) Tagjait az Egyesület központi nyilvántartásba veszi, a központi nyilvántartást folyamatosan vezeti és megőrzi, a személyi adatokra vonatkozó jogok tiszteletben tartásával. A tagsági viszony létesítésével, nyilvántartásával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív teendőket az Ügyrendek, Szabályzatok (ÜSz) tartalmazzák.

 (21) Az egyesületi tagság megszűnik:

a.)   a tag halálával/jogi személy tag megszűnésével;

b.)   a tag kilépésével, amennyiben ezt a szándékát írásban eljuttatja az Elnökséghez;

c.)   kizárással, amennyiben az Elnökség az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsértő taggal szemben ilyen értelmű határozatot hoz. A kizárásról hozott döntés előtt az illető tagot írásban fel kell szólítani a jogsértő magatartás abbahagyására, ennek eredménytelensége esetén hozható kizáró határozat. A kizárást meghozó elnökségi határozat ellen a kizárt tag az Egyesület közgyűléséhez fordulhat jogorvoslatért.

d.)   törléssel, amennyiben a tag a közgyűlés által megállapított tagdíjat egy éven keresztül nem fizeti be. Ennek elmaradása esetén az egyesületi tagot írásban figyelmeztetni kell, amennyiben a figyelmeztetésnek nem tesz eleget 15 napon belül, törlést von maga után. Az egyesületi tagság törlésével kapcsolatos határozatot az Elnökség hozza meg, mely ellen a törölt tag jogorvoslattal élhet az Egyesület közgyűléséhez.

e.)   támogató tag esetén a megállapodás írásos felmondásával, amit az Elnökséghez kell benyújtani, vagy a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén az Elnökség által kimondott törléssel. Amennyiben a támogató tag nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, úgy előzőleg fel kell őt szólítani a teljesítésre, és ennek eredménytelensége esetén törölhető a tagsági jogviszonya.

 (22) A tiszteletbeli tag cím csak a tag kizárásával vonható vissza, illetve a törléssel automatikusan megszűnik.

 (23) Az egyesületi rendes tagok jogai:

a.)   a tag részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, közgyűlésen;

b.)   választhat és választható az Egyesület vezető tisztségviselői és szervezeteinek vezetőségét illetően;

c.)   szavazati joga van, és ezzel élhet az Egyesület és szervezeteinek döntéshozatalában;

d.)   megválaszthatja, hogy mely szervezet(ek)ben kíván dolgozni, menet közben - a (29)-ben rögzített tagdíj feltételeknek eleget téve - változtathatja szervezetét. Részt vehet a maga választotta szervezet tevékenységében, részesülhet annak előnyéből, kedvezményéből.

e.)   egyesületi kitüntetésben részesülhet;

f.)   az Egyesület által szervezett rendezvényeken - ha a rendezőbizottság ennél kedvezőbben nem rendelkezik - legalább 20%-os eseti kedvezményt kap a részvételi költség szervezési díj tételének befizetéséből.

g.)   részt vehet az Egyesület vállalkozói tevékenységeiben ( tanfolyamokon oktathat, rendezvényeket szervezhet, stb.) és munkájával arányos anyagi ellenszolgáltatásban részesülhet;

h.)   jogosult megismerni az Elnökség határozatait és állásfoglalásait;

i.)    jogorvoslat, felülvizsgálat kérése az Elnökségtől minden őt hátrányosan érintő alacsonyabb szintű egyesületi döntés ügyében;

j.)    kérheti az Egyesületet támogatásában más szakmai, társadalmi kitüntetés elnyeréséhez;

k.)   az Egyesület szellemi és anyagi támogatását külföldi konferenciákon,;

 

A jogok gyakorlásának módját és adminisztrációs feltételeit az Ügyrendek, Szabályzatok (ÜSz) tartalmazzák.

 (24) A támogató tagok jogait és kötelezettségeit az írásos megállapodásban kell rögzíteni az alapszabállyal összhangban. A támogató taggal kötendő megállapodásnak része kell legyen az anyagi támogatás mértéke, módja is. Kétféle támogatási mód lehetséges:

a.)   az Egyesület közhasznú tevékenységéhez való hozzájárulás a közhasznú célokkal való egyetértés alapján;

b )   az Egyesület egyéb, a támogató érdekében is végzett tevékenységeihez való hozzájárulás.

 (25) Az egyesületi rendes tagok kötelezettségei:

a.)   az Alapszabály betartása;

b.)   az Elnökség személyére vonatkozó határozatainak elfogadása;

c.)   az Elnökség őt érintő állásfoglalásainak legjobb tudása szerinti elvégzése, teljesítése;

e.)   az egyesületi Ügyrendek, Szabályzatok betartása;

f.)   a tagdíj minden évben március 31-ei határidőre egy összegben történő befizetése;

g.) &#

 
Pontos idő
 
Ennyien láttak minket
Indulás: 2010-12-27
 
Képtár
 
Csorvási Helytörténeti Gyűjtemény
 
Mások írták
 
Pro Urbe Csorvás Egyesület
 
A hónap verse
 
Csorvás Díszpolgárai
 
Csorváson születtek
 
Csorváson éltek
 

FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár – FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!